• Αρχική
 • Αιτήσεις
 • Διαδικασία Επιλογής

Διαδικασία Επιλογής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σε 2 στάδια:

 • Ελέγχει τις αιτήσεις με βάση τα προσόντα των υποψηφίων και
 • Επιλέγει τους υποψήφιους που θα κληθούν σε συνέντευξη

 

Στην αξιολόγηση για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 • Το πτυχίο και ο βαθμός αυτού
 • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το ΠΜΣ
 • η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ
 • οι συστατικές επιστολές
 • η συνέντευξη, η οποία αντανακλά τη συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ

 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια:

 •  η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 • Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, καλούνται να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας

©2024 MSc in Quantitative Investing