Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται συνολικά σε:
•    έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€) για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου», κατανεμημένα σε 4 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου
•    τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (4.800€) για την ειδίκευση Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων, κατανεμημένα σε 2 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου

©2023 MSc in Quantitative Investing