Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για τη συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχονται σε έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€).  

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανάλογες με τα εξάμηνα φοίτησης της ειδίκευσης, πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Για την απαλλαγή φοιτητών από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017.

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική