• Αρχική
  • Διασφάλιση Ποιότητας
  • Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι κοινή για το σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που προσφέρει. Είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Το ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική» εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί τον σκοπό και τα αντικείμενα του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Επισυναπτόμενα αρχεία
ΑρχείοΠεριγραφή
Download this file (politiki-poiotitias-pms.pdf)Πολιτική Ποιότητας ΠΜΣ 
©2024 MSc in Quantitative Investing