• Αρχική
  • Διασφάλιση Ποιότητας
  • Κώδικας και Πολιτικές Δεοντολογίας

Κώδικας και Πολιτικές Δεοντολογίας

Το ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική» τηρεί τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ο τελευταίος έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπής Σύνταξης του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής και διαβούλευση με τους Συλλόγους του ΕΚΠΑ.

Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ΕΚΠΑ

Επίσης σε ό,τι αφορά το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης γνώσεων και επιστημονικής παραγωγής (εκπόνηση εργασιών και συμμετοχή σε εξετάσεις στο πλαίσιο μαθημάτων, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις), το Πρόγραμμα απαιτεί από τους συμμετέχοντες την αποχή από κάθε είδος αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, νοουμένης σύμφωνα με τις περιπτώσεις Αντιδεοντολογικής Συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων σε Διαδικασία Αξιολόγησης Γνώσεων (υποκλοπή στις εξετάσεις, αθέμιτη συνεργασία, άγρα παραβατικής αρωγής, παραβατική αρωγή, πλαστοπροσωπία, ψευδής ισχυρισμός με δόλο, χάλκευση στοιχείων, λογοκλοπή) οι οποίες αναγνωρίζονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέραν των παραπάνω, το Πρόγραμμα αναγνωρίζει και τηρεί τις ακόλουθες πολιτικές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές αναφέρονται στον ιστοχώρο του ιδρύματος (σελίδα Αποστολή, Πολιτικές και Δημοσιεύματα):

©2024 MSc in Quantitative Investing