Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

  • Κεντρικός στόχος της ειδίκευσης «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων είναι η εμβάθυνση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, στις πτυχές της οικονομική θεωρίας και των χρηματοοικονομικών τεχνικών που αφορούν στην ανάλυση επενδύσεων σε ακίνητα, όπως και στο ρόλο αυτών στο μικτό με άλλες μορφές επένδυσης χαρτοφυλάκιο. Η διπλή ιδιότητα της αγοράς ακινήτων, ως ένα θεμελιώδες μέρος της πραγματικής οικονομίας αλλά και ως χρηματοοικονομικό στοιχείο απαιτεί μία αντίστοιχα διπλή προσέγγιση, αυτής της θεμελιώδους σημασίας για τη σύγχρονη οικονομία πολύπτυχης αγοράς.

    Η συστηματική εφαρμογή των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων είναι πλέον κατοχυρωμένη στο διεθνή χώρο και αποτελούν απαραίτητο συστατικό των διεθνούς εμβέλειας μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί αρχικά σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά και πλέον ως κατεστημένη βιομηχανική πρακτική. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία ουσιαστική εισαγωγή σε αυτές, οι οποίες αποτελούν και βασικό συστατικό της προσέγγισης που αναπτύσσεται, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα για περεταίρω εξοικείωση με αυτές, μέσω των μαθημάτων επιλογής.

    Το κέντρο όμως εστίασης είναι οι αγορές και οι επενδύσεις ακινήτων, ένα πεδίο γνώσεις που εξελίσσεται ταχέως κατά τις τελευταίες δεκαετίες και έχει καθιερωθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ειδίκευσης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

  • Σε αποφοίτους Τμημάτων Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Πολυτεχνείου, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και σε στελέχη Επενδυτικών Κεφαλαίων, Τραπεζών, Κατασκευαστικών Εταιρειών, Μεσιτικών Γραφείων, Επενδυτικών Συμβούλων, Γραφείων Εκτιμητών, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Δημοσίου.
  • Το ΠΜΣ στη «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων» στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές τiς ικανότητες ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, μέσω της ευχέρειας στη χρήση σύγχρονων ποσοτικών τεχνικών, ώστε να νιώθουν έτοιμοι να αναπτύξουν εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τους περιορισμούς ή τις ιδιαιτερότητες του κάθε επενδυτικού ζητούμενου. Η ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων γίνεται σε περιβάλλον ευρείας πληροφόρησης και συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης. Tο πρόγραμμα επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή ζητήματα που επηρεάζουν τις επενδυτικές και διοικητικές αποφάσεις. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από εργασίες. Συνεπώς οι φοιτητές εξοπλίζονται με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο, ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον αγοράς, επενδυτικού κοινού και ευρύτερης οικονομίας.
  • Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στη «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων» θα μπορούν να απασχοληθούν σε Επενδυτικά Κεφάλαια, Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικές ή Ασφαλιστικές Εταιρείες, Κατασκευαστικές Εταιρείες, Μεσιτικά Γραφεία, Δημόσια Διοίκηση ως Σύμβουλοι Επενδύσεων ή Πιστοποιημένοι Εκτιμητές, αλλά και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα, αν το επιθυμούν.

©2024 MSc in Quantitative Investing