Α' Εξάμηνο

Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική - ECON639

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στις έννοιες της μικροοικονομικής και η μετάβαση τους στις σύγχρονες θεωρίες της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Στόχο του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν με την οικονομική πολιτική και στις  αποφάσεις που λαμβάνουν οι οικονομικοί δρώντες. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και κατανοούν τις δομές των προχωρημένων θεμάτων αξιολόγησης των αγορών και της αποτελεσματικότητας τους, εξοικειώνονται με τις σύγχρονες εξελίξεις στους χώρους της διεθνούς χρηματοοικονομικής, της χρηματοοικονομικής, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ο πυρήνας των διαλέξεων εμπλέκει συνεχώς σε διαφορετικά επίπεδα τις έννοιες κινδύνου, απόδοση, χρονική αξία, αποτελεσματικότητα, και αποτίμηση.

Μακροοικονομική - ECON637

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις σημαντικότερες μακροοικονομικές έννοιες. Οι φοιτητές κατανοούν τι είναι, πώς προκύπτουν και πώς μεταβάλλονται συνολικά οικονομικά μεγέθη, όπως είναι η συνολική ζήτηση και προσφορά, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο πληθωρισμός και η ανεργία. Εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική πολιτική και τους στόχους της, την οικονομική ανάπτυξη, την οικονομική ολοκλήρωση και το διεθνές εμπόριο, καθώς και με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η προσέγγιση είναι θεωρητική αλλά και εμπειρική με τη χρήση στατιστικών στοιχείων κυρίως από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα βασικά εργαλεία, τους κύριους όρους και τη λογική των Οικονομικών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον, να ερμηνεύουν τις υφιστάμενες γενικότερες οικονομικές συνθήκες και τα προβλήματα με τα οποία συνδέονται και να αξιολογούν πληρέστερα τις εναλλακτικές οικονομικές επιλογές και τις ευρύτερες επιπτώσεις τους.

Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι - ECON586

Το μάθημα καλύπτονται εισαγωγικές έννοιες για τα είδη μεταβλητών, περιγραφή δεδομένων και στοιχειώδεις πιθανότητες ως βάση για το κύριο τμήμα το μαθήματος που ακολουθεί και αφορά στους ελέγχους υποθέσεων και στα διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, τη διακύμανση και το ποσοστό, στις περιπτώσεις ενός, δύο και περισσοτέρων από δύο (Ανάλυση Διακύμανσης) δειγμάτων, με χρήση στατιστικών λογισμικών (κυρίως MS-EXCEL, αλλά και άλλων πιο ειδικευμένων προγραμμάτων). Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους με τη βοήθεια Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων εκτίμησης αξίας ακινήτων, αλλά και να αποκτήσουν τις βάσεις για τη μελέτη μεθόδων επίλυσης πιο σύνθετων προβλημάτων (Απλή και Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Οικονομετρία και Χρονοσειρές).

Μαθηματικά - ECON585

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές μαθηματικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουν στις σπουδές τους και την εργασία τους. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται υπολογιστικά, με την χρήση του EXCEL για την εκτέλεση των υπολογισμών.

Εκτιμητική Ακινήτων

Το μάθημα «Εκτιμητική Ακινήτων» έχει ως αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων, μέσα στο δεοντολογικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και διεθνώς. Πάντα σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, το μάθημα προσεγγίζει τις απαιτήσεις των επικρατέστερων επαγγελματικών προτύπων και αναπτύσσει τις εφαρμοσμένες μεθόδους υπολογισμού της αξίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων μελέτης ακινήτων που αυτά προβλέπουν. Δίχως να παραλείπει την πλευρά ηθικής και επαγγελματισμού αναπτύσσονται λεπτομερώς οι επικρατούσες εκτιμητικές μέθοδοι, μέσα από πολλά παραδείγματα και με τη χρήση λεπτομερών εργαλείων υπολογισμού που παρέχονται, τα οποία αποτελούν μία πολύτιμη και δυσεύρετη στην Ελλάδα εργαλειοθήκη για την άσκηση του επαγγέλματος. Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσεται μία περιγραφή των Ελληνικών και διεθνών αγορών ακινήτων όπως και ένας αριθμός συναφών ερευνητικών και σύγχρονων θεμάτων.

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική