Β' Εξάμηνο

Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας - ECON633

Το μάθημα αναπτύσσει τα πρότυπα οικονομικής θεωρίας που αφορούν στις αγορές ακινήτων, θέτοντας τις διασυνδέσεις με το πλαίσιο της θεωρίας καταναλωτή και παραγωγού, ενώ επιδιώκεται η πρακτική κατανόησή τους στην Ελληνική πραγματικότητα της αγοράς, με παραδείγματα. Η προσέγγιση που ακολουθείται ισορροπεί τη θεωρητική επισκόπηση με πρακτικά παραδείγματα, θέματα μέτρησης των αγορών και εφαρμογές ποσοτικών μοντέλων. Συμπεριλαμβάνει μίκρο- και μακροοικονομικές λειτουργίες των αγορών ακινήτων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των διασυνδεδεμένων επί μέρους αγορών, όπως και την εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά και τα αίτια των κύκλων αγορών ακινήτων. Επίσης, συμπεριλαμβάνει αναφορά στα θέματα της οικονομικής του χώρου τα οποία καθορίζουν τη γεωγραφική διάσταση και τους τύπους της αγοράς ακινήτων, όπως και αναφορά στην οικονομική θεωρία πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία διέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο της προσφοράς νέων ακινήτων. Η ύλη του μαθήματος παρέχει εκτεταμένα στοιχεία από την Ελληνική και διεθνή αγορά και αναλυτικά παραδείγματα.

Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ - ECON623

Το μάθημα καλύπτονται οι διαδικασίες εκτίμησης υποδειγμάτων (απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, και χρονοσειρές), με χρήση στατιστικών λογισμικών (κυρίως MS-EXCEL, αλλά και άλλων πιο ειδικευμένων προγραμμάτων). Ειδικότερα, οι τεχνικές πολλαπλής παλινδρόμησης έχουν κεντρική θέση στη μελέτη των αγορών ακινήτων, τη δημιουργία προγνώσεων για τις αγορές και τη μελέτη επενδυτικών επιδόσεων. Η ενότητα αυτή επιδιώκει άμεση εφαρμογή σε θέματα ακινήτων και περιέχει παραδείγματα και ασκήσεις από το πεδίο αυτό. Η ύλη που παρέχεται έχει να σχεδιαστεί ώστε να συμπληρωθεί από άλλα μαθήματα του προγράμματος δημιουργώντας ουσιαστικές ικανότητες σε αυτό το απαιτητικό αντικείμενο, αλλά και εύρος εμπειρίας και εφαρμογών. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους με τη βοήθεια Η/Υ για την εκτίμηση αξίας ακινήτων.

Χρηματοοικονομική Επενδύσεων σε Ακίνητα - ECON634

Μία συμπυκνωμένη, περιεκτική και επεξηγηματική εισαγωγή στο κεντρικό για το πρόγραμμα αντικείμενο της επενδυτικής ακινήτων, η οποία θέτει τις βάσεις για περεταίρω ανάπτυξη της γνώσης από τον από το φοιτητή. Επιχειρεί να δώσει συνδυασμένα μία ουσιαστική κατάρτιση στα θέματα του πεδίου πάνω στα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά και να χαράξει τις διεθνείς διαστάσεις του και τις διεθνώς αναδειγμένες πρακτικές. Στόχοι του προγράμματος είναι η κάλυψη σε ικανοποιητικό βαθμό των διεθνών αναδειγμένων εκπαιδευτικών προδιαγραφών και η δημιουργία ουσιαστικών πρακτικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό έχει συμπληρωματικό με την εκτιμητική ακινήτων χαρακτήρα ως εξειδίκευση, η οποία όμως γονιμοποιεί την κατανόηση του αντικειμένου όποια κατεύθυνση και αν ακολουθήσει κανείς επαγγελματικά. Το μάθημα καλύπτει εναλλακτικές μορφές επενδύσεων σε ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων και των ανώνυμων εταιρειών (ΑΑΕΑΠ), θέματα μέτρηση επιδόσεων επενδύσεων, κινδύνου χαρτοφυλακίου και αξιολόγησης των επενδυτικών αποδόσεων. Το αντικείμενο της χρηματοδότησης επενδύσεων ακινήτων έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή, από την ευρύτατη χρηματοδότηση της στέγασης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων ως τη μεγάλη ποικιλία των σύνθετων χρηματοδοτικών προϊόντων των που προσφέρονται ευρύτατα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Μάθημα Επιλογής

Επιλέγεται ένα από τα εξής:

  1. Χρηματοοικονομικές Αγορές
  2. Ανάλυση Κινδύνου Ι
  3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική