Γ' Εξάμηνο

Ανάπτυξη Ακινήτων

Το μάθημα «Ανάπτυξη Ακινήτων» εστιάζει στο αντικείμενο της βιομηχανίας κατασκευών ακινήτων, όλων των τύπων και αγορών, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εξετάζει τις οικονομικές διαστάσεις των αποφάσεων για την ανάπτυξη ακινήτων, εξετάζοντας τις βάσεις λειτουργίας του κατασκευαστικού κλάδου, όπως και θέματα χρηματοδότησης των αναπτυξιακών επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει αναφορές στη θεωρία τοποθεσίας και στην ανάλυση των συνθηκών αγοράς, ως στήριξη της επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη ακινήτου, συμπεριλαμβάνοντας και εφαρμοσμένες τεχνικές ανάλυσης της επενδυτικής απόφασης.

Θέματα Επενδυτικής Ανάλυσης Ακινήτων

Το μάθημα αυτό του τρίτου εξαμήνου αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω σε θέματα ακινήτων που οικοδομήθηκε κατά τα προηγούμενα εξάμηνα σε συνδυασμό με τις ικανότητες ποσοτικής ανάλυσης οι οποίες περνούν σε ώριμο στάδιο για την εξέταση ορισμένων τεχνικά πιο απαιτητικών αλλά πρακτικά σημαντικών θεμάτων. Όλα τα θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν πραγματικές εφαρμογές και στηρίζονται από σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία.

Μαθήματα Επιλογής

Επιλέγονται δύο από τα εξής:

  1. Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ
  2. Algorithmic Trading
  3. Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών, Κεφαλαίου και Τραπεζών
  4. Ποσοτικές Μέθοδοι για την Αναλυτική Επιχειρήσεων
  5. Ανάλυση Παραγώγων
  6. Θέματα Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική