Α' Εξάμηνο

Εισαγωγή στα Οικονομικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης (Μακροοικονομικές και Μικροοικονομικές) και η κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας ως σύνολο. Η εξοικείωση με μικροοικονομικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά καθώς και με την εισαγωγική χρηματοοικονομική ορολογία. Στόχοι είναι η εκμάθηση εννοιών όπως παραγωγή, ζήτηση, αποταμίευση, φορολόγηση κ.λπ. και των υποδειγμάτων τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα μελετηθούν οι βασικές μακροοικονομικές συνιστώσες της οικονομίας, τα δύο κυρίαρχα μακροοικονομικά υποδείγματα, το κεϋνσιανό και το κλασσικό και ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής. Σημαντική είναι η διασύνδεση της οικονομίας με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η εξήγηση των επιπτώσεων της διακύμανσης μεταβλητών όπως οι τιμές, τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Εκτιμητική Ακινήτων

Το μάθημα «Εκτιμητική Ακινήτων» έχει ως αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων, μέσα στο δεοντολογικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και διεθνώς. Πάντα σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, το μάθημα προσεγγίζει τις απαιτήσεις των επικρατέστερων επαγγελματικών προτύπων και αναπτύσσει τις εφαρμοσμένες μεθόδους υπολογισμού της αξίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων μελέτης ακινήτων που αυτά προβλέπουν. Δίχως να παραλείπει την πλευρά ηθικής και επαγγελματισμού αναπτύσσονται λεπτομερώς οι επικρατούσες εκτιμητικές μέθοδοι, μέσα από πολλά παραδείγματα και με τη χρήση λεπτομερών εργαλείων υπολογισμού που παρέχονται, τα οποία αποτελούν μία πολύτιμη και δυσεύρετη στην Ελλάδα εργαλειοθήκη για την άσκηση του επαγγέλματος. Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσεται μία περιγραφή των Ελληνικών και διεθνών αγορών ακινήτων όπως και ένας αριθμός συναφών ερευνητικών και σύγχρονων θεμάτων.

Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας - ECON633

Το μάθημα αναπτύσσει τα πρότυπα οικονομικής θεωρίας που αφορούν στις αγορές ακινήτων, θέτοντας τις διασυνδέσεις με το πλαίσιο της θεωρίας καταναλωτή και παραγωγού, ενώ επιδιώκεται η πρακτική κατανόησή τους στην Ελληνική πραγματικότητα της αγοράς, με παραδείγματα. Η προσέγγιση που ακολουθείται ισορροπεί τη θεωρητική επισκόπηση με πρακτικά παραδείγματα, θέματα μέτρησης των αγορών και εφαρμογές ποσοτικών μοντέλων. Συμπεριλαμβάνει μίκρο- και μακροοικονομικές λειτουργίες των αγορών ακινήτων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των διασυνδεδεμένων επί μέρους αγορών, όπως και την εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά και τα αίτια των κύκλων αγορών ακινήτων. Επίσης, συμπεριλαμβάνει αναφορά στα θέματα της οικονομικής του χώρου τα οποία καθορίζουν τη γεωγραφική διάσταση και τους τύπους της αγοράς ακινήτων, όπως και αναφορά στην οικονομική θεωρία πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία διέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο της προσφοράς νέων ακινήτων. Η ύλη του μαθήματος παρέχει εκτεταμένα στοιχεία από την Ελληνική και διεθνή αγορά και αναλυτικά παραδείγματα.

Μαθηματικά - ECON585

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές μαθηματικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουν στις σπουδές τους και την εργασία τους. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται υπολογιστικά, με την χρήση του EXCEL για την εκτέλεση των υπολογισμών.

Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι - ECON586

Το μάθημα καλύπτονται εισαγωγικές έννοιες για τα είδη μεταβλητών, περιγραφή δεδομένων και στοιχειώδεις πιθανότητες ως βάση για το κύριο τμήμα το μαθήματος που ακολουθεί και αφορά στους ελέγχους υποθέσεων και στα διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, τη διακύμανση και το ποσοστό, στις περιπτώσεις ενός, δύο και περισσοτέρων από δύο (Ανάλυση Διακύμανσης) δειγμάτων, με χρήση στατιστικών λογισμικών (κυρίως MS-EXCEL, αλλά και άλλων πιο ειδικευμένων προγραμμάτων). Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους με τη βοήθεια Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων εκτίμησης αξίας ακινήτων, αλλά και να αποκτήσουν τις βάσεις για τη μελέτη μεθόδων επίλυσης πιο σύνθετων προβλημάτων (Απλή και Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Οικονομετρία και Χρονοσειρές).

©2024 MSc in Quantitative Investing