Β' Εξάμηνο

Θέματα Επενδυτικής Ανάλυσης Ακινήτων

Το μάθημα αυτό του τρίτου εξαμήνου αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω σε θέματα ακινήτων που οικοδομήθηκε κατά τα προηγούμενα εξάμηνα σε συνδυασμό με τις ικανότητες ποσοτικής ανάλυσης οι οποίες περνούν σε ώριμο στάδιο για την εξέταση ορισμένων τεχνικά πιο απαιτητικών αλλά πρακτικά σημαντικών θεμάτων. Όλα τα θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν πραγματικές εφαρμογές και στηρίζονται από σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία.

Ανάπτυξη Ακινήτων - Στοιχεία δικαίου ακίνητης περιουσίας

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής εργασίας και των αναλυτικών προσεγγίσεων που απαιτούνται τη λήψη αποφάσεων και τον προσδιορισμό των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για την ανάπτυξη ακινήτων. Η ύλη συμπεριλαμβάνει αναφορά στις σύγχρονες τεχνικές αποτίμησης και χρηματοδότησης των επενδύσεων ανάπτυξης, στον πολεοδομικό-ρυθμιστικό παράγοντα, σε εμπειρικά στοιχεία των αγορών και την ερευνητική βιβλιογραφία. Εισαγωγή σε βασικά θέματα δικαίου που αφορούν τα ακίνητα. Συμπεριλαμβάνει τις υποχρεώσεις καταχώρησης των ιδιοκτησιών, το νομικό πλαίσιο των μισθώσεων και τη φορολόγηση των επενδύσεων σε ακίνητα.

Χρηματοοικονομική Επενδύσεων σε Ακίνητα - ECON634

Μία συμπυκνωμένη, περιεκτική και επεξηγηματική εισαγωγή στο κεντρικό για το πρόγραμμα αντικείμενο της επενδυτικής ακινήτων, η οποία θέτει τις βάσεις για περεταίρω ανάπτυξη της γνώσης από τον από το φοιτητή. Επιχειρεί να δώσει συνδυασμένα μία ουσιαστική κατάρτιση στα θέματα του πεδίου πάνω στα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά και να χαράξει τις διεθνείς διαστάσεις του και τις διεθνώς αναδειγμένες πρακτικές. Στόχοι του προγράμματος είναι η κάλυψη σε ικανοποιητικό βαθμό των διεθνών αναδειγμένων εκπαιδευτικών προδιαγραφών και η δημιουργία ουσιαστικών πρακτικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό έχει συμπληρωματικό με την εκτιμητική ακινήτων χαρακτήρα ως εξειδίκευση, η οποία όμως γονιμοποιεί την κατανόηση του αντικειμένου όποια κατεύθυνση και αν ακολουθήσει κανείς επαγγελματικά. Το μάθημα καλύπτει εναλλακτικές μορφές επενδύσεων σε ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων και των ανώνυμων εταιρειών (ΑΑΕΑΠ), θέματα μέτρηση επιδόσεων επενδύσεων, κινδύνου χαρτοφυλακίου και αξιολόγησης των επενδυτικών αποδόσεων. Το αντικείμενο της χρηματοδότησης επενδύσεων ακινήτων έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή, από την ευρύτατη χρηματοδότηση της στέγασης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων ως τη μεγάλη ποικιλία των σύνθετων χρηματοδοτικών προϊόντων των που προσφέρονται ευρύτατα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ - ECON623

Το μάθημα καλύπτονται οι διαδικασίες εκτίμησης υποδειγμάτων (απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, και χρονοσειρές), με χρήση στατιστικών λογισμικών (κυρίως MS-EXCEL, αλλά και άλλων πιο ειδικευμένων προγραμμάτων). Ειδικότερα, οι τεχνικές πολλαπλής παλινδρόμησης έχουν κεντρική θέση στη μελέτη των αγορών ακινήτων, τη δημιουργία προγνώσεων για τις αγορές και τη μελέτη επενδυτικών επιδόσεων. Η ενότητα αυτή επιδιώκει άμεση εφαρμογή σε θέματα ακινήτων και περιέχει παραδείγματα και ασκήσεις από το πεδίο αυτό. Η ύλη που παρέχεται έχει να σχεδιαστεί ώστε να συμπληρωθεί από άλλα μαθήματα του προγράμματος δημιουργώντας ουσιαστικές ικανότητες σε αυτό το απαιτητικό αντικείμενο, αλλά και εύρος εμπειρίας και εφαρμογών. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους με τη βοήθεια Η/Υ για την εκτίμηση αξίας ακινήτων.

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων – Διοικητική Λογιστική - ECON785

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση βασικών εννοιών που αφορούν την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και τη Διοικητική Λογιστική. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών Λογιστικών Καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η κατανόηση των τεχνικών ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης καθώς και στην χρήση της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του κόστους και των διακρίσεών του και την κατανόηση της χρήσης του στις βασικές λειτουργίες Διοίκησης. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση των στοιχείων του κόστους παραγωγής, του κόστους παραχθέντων και του κόστους πωληθέντων, με απώτερο σκοπό την κατάρτιση και κατανόηση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας οικονομικής μονάδας. Τέλος, παρουσιάζονται η έννοια και η μέθοδος κατάρτισης προϋπολογισμών.

©2023 MSc in Quantitative Investing