Περίοδος Γ'

Πληροφορική: Python & EXCEL

H Python είναι μια ανοιχτού λογισμικού ανεξάρτητη πλατφόρμας γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού.

Σκοπός του μαθήματος προχωρημένων τεχνικών υπολογιστικών φύλλων (Advanced Excel) αποτελεί η εξοικείωση με τις πλέον διαδεδομένες τεχνικές και τεχνικές δυνατότητες σε υπολογιστικά φύλλα που επιτρέπουν την επεξεργασία, διαχείριση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Πέρα από την προχωρημένη χρήση υπολογιστικών, θα γίνει εισαγωγή στη γλώσσα VBA η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εντός υπολογιστικών φύλλων (αλλά και άλλων εφαρμογών του MS Office), καθώς και των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πρόσθετα εργαλεία (add-ins) Power-Query & Power-Pivot.

Σεμινάριο Ερευνητικών Μεθόδων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους.

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική