Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου

 • Η βασική φιλοσοφία της ειδίκευσης «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» είναι η εκμάθηση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκείνων των ειδικών μαθηματικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Αποσκοπεί στην μείξη μαθηματικών εργαλείων αλλά και οικονομικών θεωριών, με την βοήθεια των οποίων δομούνται τα υποδείγματα και δουλεύουν οι τεχνικές ανάλυσης. Ως εκ τούτου, οι μαθηματικές μέθοδοι παρουσιάζονται στην πρακτική τους και εφαρμόσιμη μορφή, αποφεύγοντας τις θεωρητικές εμβαθύνσεις, ενώ οι οικονομικές γνώσεις θα βοηθούν στην ανάπτυξη και διεύρυνση του υποβάθρου οικονομικών γνώσεων των φοιτητών. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ειδίκευσης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.
 • Σε αποφοίτους Οικονομικών Τμημάτων, Τμημάτων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής και Πολυτεχνείου, καθώς και σε στελέχη Τραπεζών, Επιχειρήσεων, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Δημοσίου.
 • Η ειδίκευση οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ποσοτική Επενδυτική» με ειδικεύση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική & Ανάλυση Κινδύνου», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. 

  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει 16 μαθήματα15 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) και 4 εργαστήρια. Τα μαθήματα μπορεί να συνοδεύονται από προπαρασκευαστικά μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια ελεύθερης επιλογής που βοηθούν τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών εννοιών και να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα.

  Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα ή εργαστήριο αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Επομένως κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, ενώ για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται τουλάχιστον 120 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης (part time) που διαρκεί έως 8 εξάμηνα, χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος. Όλα τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον 13 εβδομάδες και διδάσκονται τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως. Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο κάθε έτους, διεξάγονται δία ζώσης ή/και εξ αποστάσεως, όπως ο νόμος ορίζει, αποκλειστικά σε μη εργάσιμες ώρες ή ημέρες (απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες, ή και Σάββατο πρωϊνές ώρες), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, στο κέντρο της Αθήνας. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η απαιτούμενη βιβλιογραφία μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 - 1ο εξάμηνο

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-220 - 2ο εξάμηνο

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 - 3ο εξάμηνο (έτος εισαγωγής 2020-21)

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 - 4ο εξάμηνο (έτος εισαγωγής 2020-21)

 • Το ΠΜΣ στη «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από εργασίες. Συνεπώς οι φοιτητές εξοπλίζονται με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.
 • Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στη «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» θα μπορούν να απασχοληθούν σε Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικές ή Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημόσια Διοίκηση αλλά και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα, αν το επιθυμούν.
©2024 MSc in Quantitative Investing