Α' Εξάμηνο

Οικονομική – Χρηματοοικονομική Θεωρία (ECON638)

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στις οικονομικές έννοιες που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στη Χρηματοοικονομική. Ο κύριος στόχος του είναι να συνδυάσει την οικονομική και τη χρηματοοικονομική θεωρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τις βασικές οικονομικές έννοιες και τις χρηματοοικονομικές θεωρίες για την τιμολόγηση στοιχείων ενεργητικού που φέρουν κίνδυνο. Στόχος είναι η εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη λειτουργία των αγορών, την ανάλυση σχετικά με τις προτιμήσεις των δρώντων (καταναλωτές, επιχειρήσεις, επενδυτές κ.α.), τις προσδοκίες για την εξέλιξη οικονομικών φαινομένων και των υποδειγμάτων αποτίμησης αξιογράφων κλπ. Εξηγούνται σε βάθος έννοιες όπως προσφορά και ζήτηση, προτιμήσεις, αξία χρήματος, αγορές, παράγωγα προϊόντα, αποτελεσματικότητα και σύνθετα ζητήματα κινδύνου και απόδοσης.

Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης (ECON411)

Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές στα βασικά μαθηματικά που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου. Αποτελεί ένα σύνδεσμο με τα προπτυχιακά μαθηματικά και εφοδιάζει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση των επόμενων μαθημάτων. Τελειώνοντας το, θα γνωρίζουν προχωρημένα θέματα γραμμικής άλγεβρας, ειδικά θέματα ανάλυσης και θα μπορούν να επιλύουν συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, βασικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους και εξισώσεις διαφορών.

Θεωρία Κατανομών και Εκτιμητική (ECON412)

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ πληθυσμών και τυχαίων δειγμάτων μέσω των εκτιμητριών συναρτήσεων και των κατανομών τους. Η αμφίδρομη αυτή σχέση δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της μορφής (άγνωστων) τυχαίων δειγμάτων από γνωστούς πληθυσμούς και περιγραφής άγνωστων πληθυσμών από γνωστά τυχαία δείγματα. Ολοκληρώνοντας το μάθημα οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν στην μελέτη της Στατιστικής Συμπερασματολογίας.

Μαθηματική Χρηματοοικονομική και εφαρμογές σε MATLAB Ι (ECON413)

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στις μαθηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στη Χρηματοοικονομική. Ο κύριος στόχος του είναι να συνδυάσει τη χρηματοοικονομική θεωρία και την υπολογιστική πρακτική με τη χρήση, σε υψηλό επίπεδο, της γλώσσας προγραμματισμού MATLAB. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν μαθηματικές και υπολογιστικές τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων τιμολόγησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Εργαστήριο MATLAB (ECON748)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB με έμφαση σε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του.

©2023 MSc in Quantitative Investing