Α' Εξάμηνο

Εισαγωγή στα Οικονομικά και τη Χρηματοοικονομική - ECON638

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στις οικονομικές έννοιες που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στη Χρηματοοικονομική. Ο κύριος στόχος του είναι να συνδυάσει την οικονομική και τη χρηματοοικονομική θεωρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τις βασικές οικονομικές έννοιες και τις χρηματοοικονομικές θεωρίες για την τιμολόγηση στοιχείων ενεργητικού που φέρουν κίνδυνο. Στόχος είναι η εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη λειτουργία των αγορών, την ανάλυση σχετικά με τις προτιμήσεις των δρώντων (καταναλωτές, επιχειρήσεις, επενδυτές κ.α.), τις προσδοκίες για την εξέλιξη οικονομικών φαινομένων και των υποδειγμάτων αποτίμησης αξιογράφων κλπ. Εξηγούνται σε βάθος έννοιες όπως προσφορά και ζήτηση, προτιμήσεις, αξία χρήματος, αγορές, παράγωγα προϊόντα, αποτελεσματικότητα και σύνθετα ζητήματα κινδύνου και απόδοσης.

Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Εφαρμογές σε MATLAB I - ECON413

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στις μαθηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στη Χρηματοοικονομική. Ο κύριος στόχος του είναι να συνδυάσει τη χρηματοοικονομική θεωρία και την υπολογιστική πρακτική με τη χρήση, σε υψηλό επίπεδο, της γλώσσας προγραμματισμού MATLAB. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν μαθηματικές και υπολογιστικές τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων τιμολόγησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Θεωρία Πιθανοτήτων και Εκτιμητική - ECON412

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: (α) Θεωρία Πιθανοτήτων και (β) Εκτιμητική. Στη Θεωρία Πιθανοτήτων καλύπτονται βασικές έννοιες, ιδιότητες και θεμελιώδη θεωρήματα που αφορούν στις πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Στην Εκτιμητική καλύπτονται μέθοδοι εύρεσης εκτιμητριών, οι ιδιότητές τους και οι σχετικές κατανομές. Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια του απαραίτητου υποβάθρου για την κατανόηση της Στατιστικής Συμπερασματολογίας και των μεθόδων Παλινδρόμησης, εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τις θεωρητικές γνώσεις που χρειάζονται.

Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης - ECON411

Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές στα βασικά μαθηματικά που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου. Αποτελεί ένα σύνδεσμο με τα προπτυχιακά μαθηματικά και εφοδιάζει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση των επόμενων μαθημάτων. Τελειώνοντας το, θα γνωρίζουν προχωρημένα θέματα γραμμικής άλγεβρας, ειδικά θέματα ανάλυσης και θα μπορούν να επιλύουν συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, βασικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους και εξισώσεις διαφορών.

Εργαστήριο Προχωρημένου Excel - ECON635

Σκοπός του εργαστηριακού μαθήματος “Advanced Excel” αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και με την χρήση πρόσθετων εργαλείων (add-ins) που διευκολύνουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων για την παροχή πληροφόρησης και τη λήψη οικονομικών, επιχειρηματικών, κλπ. αποφάσεων.

Επιπλέον, το μάθημα παρέχει εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού VBA (Visual Basic for Applications) που μπορεί να αξιοποιηθεί εντός του MS Excel για την αυτοματοποίηση και διασφάλιση τήρησης διαδικασιών, αλλά και για την ανάπτυξη εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών.

Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος υλοποιείται και παρουσίαση των σύγχρονων εργαλείων Power-Query, -Pivot και –View, που επιτρέπουν την εύκολη «σύνδεση» σε διαφορετικές πηγές δεδομένων, την κατάλληλη επεξεργασία τους, την υλοποίηση περισσότερο περίπλοκων αναλύσεων, καθώς και την απεικόνιση αποτελεσμάτων σε ευπαρουσίαστες και διαδραστικές αναφορές αποτελεσμάτων.

Με την εξοικείωση με τα εργαλεία αυτά, οι συμμετέχοντες θα μπορούν πολύ εύκολα να αρχίσουν να αξιοποιούν και τη δημοφιλή εφαρμογή «επιχειρηματικής ευφυΐας» (business intelligence) Power BI.

©2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική