Δ' Εξάμηνο

Βάσεις Δεδομένων – Intelligent Algorithms (ECON609)

Το μάθημα αυτό αποτελείται από 2 μέρη. Στο 1ο μέρος διδάσκονται θέματα που αφορούν βάσεις δεδομένων και στο 2ο γίνεται μια εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα και τις εφαρμογές τους.

Algorithmic Trading – Machine Learning

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες online εμπορίου και συναλλαγών σε χρηματοοικονομικές αγορές. Παρουσιάζονται τεχνικές και μέθοδοι στο πλαίσιο της τεχνικής ανάλυσης χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες όπως η ζήτηση και η προσφορά απεικονίζονται συστηματικά σε πρότυπα που εμφανίζονται κατά την διάρκεια των συναλλαγών και υποστηρίζονται από ποσοτικούς δείκτες μέτρησης του όγκου και της μεταβλητότητας όπως για παράδειγμα ο κινητός μέσος, το παραβολικό SAR, ο δείκτης σχετικής ισχύος, οι ζώνες Bollinger κλπ.

Εποπτικό πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ECON581)

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στο εποπτικό πλαίσιο και τις κανονιστικές ρυθμίσεις (πχ. BIS, ΕΒΑ) στις οποίες υπόκεινται κάθε πιστωτικό ίδρυμα για την ομαλή λειτουργία του και την ορθή διαχείριση των κινδύνων του.  Ενδεικτικά αναφέρουμε την κεφαλαιακή επάρκεια με αναφορά στον Πυλώνα Ι (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός κίνδυνος), στους κινδύνους του Πυλώνα ΙΙ (ΔΑΕΕΚ, ΔΑΕΕΡ), τους δείκτες ρευστότητας, την διαχείριση καθυστερήσεων και το σχέδιο ανάκαμψης. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του εποπτικού πλαισίου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε μαθηματικό επίπεδο για την καλύτερη αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των βασικών κινδύνων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ECON714)

Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία αποτελεί ένα προχωρημένο μάθημα που διδάσκεται σε φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στην επαγωγική στατιστική, στην οικονομετρία, στα μαθηματικά και την οικονομική θεωρία.

O βασικός σκοπός του μαθήματος της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της χρησιμότητας της οικονομετρίας στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας μέσα από την εκτίμηση οικονομικών υποδειγμάτων, την αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους και την διενέργεια οικονομετρικών προβλέψεων.

Στην ύλη του μαθήματος της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας περιλαμβάνεται η παρουσίαση δυναμικών οικονομικών υποδειγμάτων (dynamic models), όπως τo υπόδειγμα μερικής προσαρμογής (partial adjustment model) και τo υπόδειγμα αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών (adaptive expectations model) και η έννοια των πολλαπλασιαστών (multipliers). Επίσης, διδάσκονται αναλυτικά, οι έννοιες της μη-στασιμότητας των χρονολογικών σειρών (non-stationarity), οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας (unit root tests), η συνολοκλήρωση (cointegration) στις χρονολογικές σειρές και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (ECM). Τέλος, παρουσιάζεται το διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα (VAR) και τα πλεονεκτήματα που έχει συγκριτικά με άλλα κλασικά οικονομετρικά υποδείγματα.

Στοχαστικά Μαθηματικά ΙΙ (ECON526)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές στοχαστικές ανελίξεις όπως η ανέλιξη Poisson και οι ανελίξεις Marκov διακριτού και συνεχούς χρόνου και η εφαρμογή τους σε προβλήματα αναλογιστικών Μαθηματικών. Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την μοντελοποίηση μέσω ανελίξεων Poisson και η χρήση τους για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

Εργαστήριο R (ECON778)

H R είναι μια ανοιχτού λογισμικού ανεξάρτητη πλατφόρμας γενικού σκοπού γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία του προγραμματισμού με τη χρήση της R. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα σε R και να επιλύουν στατιστικά προβλήματα.

Διπλωματική Εργασία

Το αργότερο έως την έναρξη του Δ’ εξαμήνου, οι φοιτητές που έχουν επιλέξει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, προτείνουν γραπτώς στη ΣΕ το θέμα της εργασίας του και έναν επιβλέποντα καθηγητή από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή τους διδάσκοντες του ΠΜΣ. Η Επιτροπή αφού εγκρίνει το θέμα και τον επιβλέποντα, προτείνει και δύο αξιολογητές καθηγητές από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή τους διδάσκοντες του ΠΜΣ, μετά από εισήγηση του επιβλέποντα.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται από την τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον επιβλέποντα και τους δύο αξιολογητές, με γραπτή εισήγησή τους στην ΣΕ, ύστερα από δημόσια παρουσίαση της εργασίας και προφορική εξέταση. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της διπλωματικής εργασίας είναι το τέλος του τετάρτου εξαμήνου σπουδών. Αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει έπειτα από αίτηση του υποψηφίου και με απόφαση της ΣΕ, αλλά όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου του Δ΄ εξαμήνου.

Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη ΣΕ παράταση παράδοσης της διπλωματικής εργασίας. Το αίτημά του θα πρέπει να βασίζεται σε σοβαρό λόγο και να προσκομίζονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι στην ελληνική, ή την αγγλική γλώσσα. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

©2024 MSc in Quantitative Investing