Δ' Εξάμηνο

Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων (Data Science) - ECON609

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, καθώς και η εξοικείωση του φοιτητή με δημοφιλή περιβάλλοντα υλοποίησης. Παρουσιάζονται θέματα μοντελοποίησης δεδομένων και λειτουργιών, μεθοδολογίες, γλώσσες αναζήτησης και πρόσβασης δεδομένων (SQL). Ο φοιτητής διδάσκεται σχετικά με την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων μέσω πρακτικών εργαστηριακών μαθημάτων στο περιβάλλον της MS Access και της Oracle.

Εποπτικό πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών - ECON581

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στο εποπτικό πλαίσιο και τις κανονιστικές ρυθμίσεις (πχ. BIS, ΕΒΑ) στις οποίες υπόκεινται κάθε πιστωτικό ίδρυμα για την ομαλή λειτουργία του και την ορθή διαχείριση των κινδύνων του.  Ενδεικτικά αναφέρουμε την κεφαλαιακή επάρκεια με αναφορά στον Πυλώνα Ι (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός κίνδυνος), στους κινδύνους του Πυλώνα ΙΙ (ΔΑΕΕΚ, ΔΑΕΕΡ), τους δείκτες ρευστότητας, την διαχείριση καθυστερήσεων και το σχέδιο ανάκαμψης. Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του εποπτικού πλαισίου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε μαθηματικό επίπεδο για την καλύτερη αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των βασικών κινδύνων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία - ECON327

Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία αποτελεί ένα προχωρημένο μάθημα που διδάσκεται σε φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στην επαγωγική στατιστική, στην οικονομετρία, στα μαθηματικά και την οικονομική θεωρία.

O βασικός σκοπός του μαθήματος της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της χρησιμότητας της οικονομετρίας στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας μέσα από την εκτίμηση οικονομικών υποδειγμάτων, την αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους και την διενέργεια οικονομετρικών προβλέψεων.

Στην ύλη του μαθήματος της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας περιλαμβάνεται η παρουσίαση δυναμικών οικονομικών υποδειγμάτων (dynamic models), όπως τo υπόδειγμα μερικής προσαρμογής (partial adjustment model) και τo υπόδειγμα αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών (adaptive expectations model) και η έννοια των πολλαπλασιαστών (multipliers). Επίσης, διδάσκονται αναλυτικά, οι έννοιες της μη-στασιμότητας των χρονολογικών σειρών (non-stationarity), οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας (unit root tests), η συνολοκλήρωση (cointegration) στις χρονολογικές σειρές και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (ECM). Τέλος, παρουσιάζεται το διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα (VAR) και τα πλεονεκτήματα που έχει συγκριτικά με άλλα κλασικά οικονομετρικά υποδείγματα.

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων - ECON564

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση σε βάθος των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις τεχνικές της Θεωρίας παιγνίων, τόσο των παιγνίων μηδενικού αθροίσματος όσο και των μη-μηδενικού αθροίσματος και διακριτών και συνεχών. Προηγούνται μερικά ειδικά θέματα Δυναμικού Προγραμματισμού, ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο στην επίλυση παιγνίων. Το μάθημα καλύπτει πολλούς κλάδους της θεωρίας παιγνίων, αναπτύσσονται πλήθη παραδειγμάτων, ενώ καλούνται οι φοιτητές να υλοποιήσουν τους διάφορους αλγορίθμους με την βοήθεια λογισμικού, κυρίως του MATLAB. Η ύλη είναι: Δυναμικός Προγραμματισμός, Παίγνια μηδενικού αθροίσματος μία εισαγωγή, Γενική θεωρία παιγνίων μηδενικού αθροίσματος, τεχνικές επίλυσης: αδιαφορία, τύπο, γραμμικός προγραμματισμός, δυναμικός προγραμματισμός, συνεχή παίγνια, παίγνια μη-μηδενικού αθροίσματος, εφαρμογές σε δημοπρασίες, διαφορικά παίγνια.

Διπλωματική Εργασία

Δείτε τον κατάλογο με τα προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2018-19 του προτείνοντος Καθηγητή κ. Κώτσιου.

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική