Συνοπτικός Πίνακας

Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση κινδύνου»:

Πριν απότην έναρξη του Α’ Εξαμήνου (Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος)
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚA ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Ο βαθμός των μαθημάτων αυτών συνυπολογίζεται στον βαθμό των αντιστοίχων μαθημάτων του Α εξαμήνου) Εισαγωγή στα Μαθηματικά & την Στατιστική1 για Αποφοίτους Οικονομικών Επιστημών
(ή συναφών Τμημάτων)
Εισαγωγή στα Οικονομικά2 για Αποφοίτους Θετικών Επιστημών
(ή συναφών Τμημάτων)
Α´ Εξάμηνο Β´ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Οικονομική – Χρηματοοικονομική Θεωρία 6 Ανάλυση Κινδύνου Ι 6
Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης 6 Μαθηματική Χρηματοοικονομική και εφαρμογές σε MATLAB IΙ 6
Θεωρία Κατανομών και Εκτιμητική 6 Στατιστική Συμπερασματολογία, & Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση 6
Μαθηματική Χρηματοοικονομική και εφαρμογές σε MATLABΙ 6 Υπολογιστικά Μαθηματικά – Monte Carlo 6
Εργαστήριο MATLAB Εργαστήριο Excel 6
Σύνολο 30 Σύνολο 30
Γ´ Εξάμηνο Δ´ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Αριθμητικές Μέθοδοι και Βελτιστοποίηση στα Χρηματοοικονομικά 6 Βάσεις Δεδομένων - Intelligent Algorithms 6
Πολυμεταβλητές Μέθοδοι & Υποδείγματα 6 Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 3):
  1. Algorithmic Trading – Machine Learning
  2. Εποπτικό πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
  3. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
  4. Στοχαστικά Μαθηματικά ΙΙ
  5. Διπλωματική Εργασία
6
Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ 6
Στοχαστικά Μαθηματικά 6
Εργαστήριο Python 6 Εργαστήριο R 6
Σύνολο 30 Σύνολο 30

[1] Aντίστοιχα μαθήματα: Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και Στατιστική Συμπερασματολογία, & Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση

[2] Αντίστοιχο μάθημα: Οικονομική – Χρηματοοικονομική Θεωρία

 

©2023 MSc in Quantitative Investing