Συνοπτικός Πίνακας

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση ΜΧΑΚ διαμορφώνεται ως εξής (τα μαθήματα με πλάγια γράμματα προσφέρονται από άλλα ΠΜΣ του Τμήματος):

Α´ Εξάμηνο Β´ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εισαγωγή στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 7,5 Ανάλυση Κινδύνου Ι 7,5
Μαθηματική Χρηματοοικονομική και εφαρμογές σε MATLABI 7,5 Μαθηματική Χρηματοοικονομική και εφαρμογές σε MATLABII 7,5
Θεωρία Πιθανοτήτων και Εκτιμητική 7,5 Στατιστική Συμπερασματολογία, Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση & Χρονολογικές Σειρές 7,5
Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης 7,5 Επιλέγεται ένα από τα εξής:
 • Στοχαστικά Μαθηματικά Ι
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
7,5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εργαστήριο Προχωρημένου Excel   Εργαστήριο Προχωρημένου Excel  
Σύνολο 30 Σύνολο 30
Γ´ Εξάμηνο Δ´ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Αριθμητικές μέθοδοι και βελτιστοποίηση στα Χρηματοοικονομικά 7,5 Επιλέγονται είτε: Διπλωματική εργασία και δύο από τα ακόλουθα είτε τέσσερα από τα ακόλουθα: 15
Πολυμεταβλητές Μέθοδοι & Υποδείγματα 7,5
 • Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων (Data Science)
 • Εποπτικό πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Θεωρία Παιγνίων & Αποφάσεων
 • Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Αναλογιστικά Πρότυπα
7,5
Επιλέγονται δύο από τα εξής:
 • Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ
 • Algorithmic Trading
 • Στοχαστικά Μαθηματικά ΙΙ
 • Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα
 • Ανάλυση Παραγώγων
 • Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
7,5
Σύνολο 30 Σύνολο 30

 

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική