Έγκριση Λειτουργίας ΠΜΣ σύμφωνα με τον Ν.4485/2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114), εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση του ΠΜΣ “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου” ( Αρ.Πρωτ: 127364/Ζ1/27-7-2018) και αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής απόφασης καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

©2024 MSc in Quantitative Investing