©2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική