©2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική